Regulamin obiektu Szczyrkowe Zacisze

Doba hotelowa

1. Pobyt rozpoczyna się od godziny 17:00 w dniu przyjazdu, a kończy do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Domki wynajmowane są na minimum 2 doby w okresie wiosna – jesień. Ferie – 7 dób.

3. Maksymalna liczba Gości w domku to 6. W chacie 9.

Płatności i potwierdzenie rezerwacji

4. Cena za dobę jest równa cenie za Domek, nie jest zależna od ilości Gości.

5. Za zakwaterowanie po godzinie 21:00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.

6. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 17:00 lub opuszczenia Domku po godzinie 10:00 należy uzgodnić z Zarządcą obiektu (koszt za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50 zł).

7. Potwierdzenie rezerwacji pobytu następuje po wpłaceniu zadatku. Kwota zadatku wynosi 50%. Zadatek należy opłacić w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Kwota pozostała do zapłaty, po wpłaceniu zadatku, powinna być uregulowana w całości w dniu przyjazdu – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

9. Aby otrzymać fakturę za pobyt, podczas dokonywania rezerwacji należy o tym poinformować Zarządcę. Dane do faktury należy przesłać drogą mailową nie później niż w dniu dokonania wpłaty zadatku. W przeciwnym wypadku faktura/paragon zostanie wystawiona na osobę fizyczną. Faktury za pobyt wysyłane są drogą mailową na wskazany adres e-mail do 7 dni roboczych od daty wymeldowania.

10. Obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania rezerwacji (przesłane w potwierdzeniu rezerwacji). W przypadku chęci przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz oraz nie łączą się.

11. Wcześniejsze zakończenie pobytu w Szczyrkowym Zaciszu z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu nie uprawnia Gości do zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

12. Zarządca obiektu ma prawo anulować nieopłaconą rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

Zakwaterowanie

13. W dniu przyjazdu Goście otrzymują klucze do domku. Goście mają do swojej dyspozycji jeden komplet, który zobowiązani są zwrócić Zarządcy obiektu w dniu wyjazdu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł.

14. Kaucja w wysokości 500 zł, która stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez Gości podczas pobytu w Szczyrkowym Zaciszu, jest zwrotna w ciągu 48 h od wymeldowania Gościa. Kaucja zwracana jest wyłącznie na rachunek bankowy Gościa, z którego został opłacony pobyt w Szczyrkowym Zaciszu. Kaucja będzie pomniejszona w sytuacji nie posprzątania domu oraz braku segregacji odpadów o kwotę 150 zł. Kaucja pobierana jest podczas przyjazdu Gości.

15. Osoby nieobjęte rezerwacją (zadeklarowane) nie mogą przebywać w domu od godz. 22.00 do 8.00.

Akceptacja zwierząt

16. Pobyt zwierząt domowych jest akceptowany .

17. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę. Wymagana jest wcześniejsza informacja oraz ostateczna zgoda Zarządcy .

18. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości po swoim pupilu w Domku oraz na posesji.

19. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę wyceniane są przez Zarządcę obiektu. Powstałe koszty muszą zostać uregulowane przez właściciela pupila.

Palenie tytoniu

20. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie tego zakazu skutkuje utratą całej kwoty wpłaconej kaucji.

Cisza nocna

21. Na terenie Szczyrkowego Zacisza obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

22. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu należy samodzielnie zgłosić incydent odpowiednim służbom/policji oraz powiadomić Zarządcę.

Odpowiedzialność za szkody

23. Wynajęty Domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim Goście zastali go w dniu przyjazdu.

24. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w Domkach należy zgłaszać natychmiast Obsłudze obiektu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie Domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

25. W dniu wyjazdu Obsługa obiektu sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez Obsługę przy odbiorze Domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z Gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

26. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe do których doszło na terenie Szczyrkowego Zacisza oraz pojazdy i mienie pozostawione na posesji.

Wypowiedzenie pobytu

27. Osobom pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszających spokój i/lub dobra innych Gości oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Zarządca obiektu ma prawo zakończyć pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej wpłat.

28. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec Obsługi lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

Bezpieczeństwo

29. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych i materiałów łatwopalnych.

30. Palenie otwartego ognia (ognisko) oraz rozpalenie grilla może odbywać się w bezpiecznej odległości od domu, w miejscu do tego wyznaczonym.

31. Obsługa Obiektu posiada dodatkowy komplet kluczy. W przypadku nagłych awarii lub usterek Obsługa może wejść do Domku w celu ich napraw podczas nieobecności Gości po uprzednim zawiadomieniu.

Inne

32. Przy każdorazowym opuszczeniu Domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty Domek, wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.

32. Domek wyposażony jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, wobec czego bezwzględnie zakazane jest wrzucanie do toalety rzeczy mogących doprowadzić do zatkania całego systemu (tj. m.in. pałeczki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, podpaski, tampony itp.)

34. Obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu narciarskiego oraz rekreacyjnego do Domków.

35. Wyposażenie każdego z Domków powinno być zgodne z przedstawioną Ofertą. Ze względu na dokonywanie w Domkach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) Oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu.

36. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie posesji podczas pobytu Gości.

37. Na terenie Szczyrkowego Zacisza całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-go roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na terenie Szczyrkowego Zacisza odpowiadają rodzice oraz opiekunowie dzieci.

38. W Szczyrkowym Zaciszu obowiązuje zakaz organizacji wieczorów kawalerskich i panieńskich.

Rezerwacje bez ryzyka

39. W przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących wynajmu krótkoterminowego – Goście mogą przenieść wpłacony Zadatek z terminu objętego zakazem wynajmu na inny dogodny dla obu stron termin .

40. Rezerwację można odstąpić innym osobom jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą.

This will close in 0 seconds